Voorwaarden & Conditie

Deze website wordt aangeboden door Nikko Toys Beperkt., en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, "Nikko Toys"”). Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website (de "Gebruikersovereenkomst"). Lees deze Gebruikersovereenkomst en de andere informatie waarnaar in deze Gebruikersovereenkomst wordt verwezen of waarnaar in deze Gebruikersovereenkomst wordt verwezen aandachtig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt, aangezien het een juridisch bindende overeenkomst is die belangrijke informatie bevat over onze Website en het gebruik dat u ervan mag maken. Van tijd tot tijd kunnen wij deze Gebruikersovereenkomst eenzijdig wijzigen, dus het is belangrijk dat u deze Gebruikersovereenkomst elke keer dat u deze Website gebruikt, herziet.

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd wijzigen, toevoegen, verwijderen of anderszins wijzigen, dus het is belangrijk dat u deze Gebruikersovereenkomst elke keer dat u deze Website gebruikt, herziet. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruikersovereenkomst, mag u de Site niet langer gebruiken.

LET OP: UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HOUDT IN DAT U ERMEE INSTEMT OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE VOLDOEN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST, DAN MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

 1. Recht om deze website te gebruiken
  U krijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor u om deze Website te gebruiken voor uw persoonlijk vermaak, informatie, opleiding en communicatie, onder alle voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst. Deze Website bevat materiaal en andere items met betrekking tot Nikko Toys en haar producten en diensten, en kan soortgelijke producten en diensten bevatten van onze zakelijke partners, licentiegevers en licentiehouders, en andere derden (gezamenlijk de "Inhoud"). De inhoud kan de vorm hebben van informatie, tekst, gegevens, afbeeldingen, afbeeldingen, grafieken, pictogrammen, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, illustraties, foto's, geluidsfragmenten, muziek, geluiden, foto's, video's, software of andere vormen en formaten die nu bekend zijn of later zijn uitgevonden. Bij het gebruik van deze Website dient u de intellectuele eigendomsrechten van de volgende personen te respecteren Nikko Toys en andere, allemaal zoals hieronder beschreven. Uw ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit, communicatie en andere wetten, en dergelijk gebruik kan leiden tot uw persoonlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid.

   

 2. Auteursrechten
  Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd, en het is ofwel eigendom van of wordt gebruikt met toestemming van Nikko Toys. Nikko Toys verwerpt elke verklaring of garantie dat uw ongeoorloofd gebruik van de inhoud geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Nikko Toys.

  Behalve zoals uiteengezet in deze Gebruikersovereenkomst of in de tekst van deze Website, mag u de Inhoud niet reproduceren, distribueren, publiceren, verzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, weergeven, distribueren, verkopen, in licentie geven, publiekelijk uitvoeren, afgeleide werken voorbereiden, of anderszins gebruiken of exploiteren. U kunt kopieën van de Cool Coloring beelden downloaden. U mag ook één kopie van delen van de Inhoud in tijdelijke opslag downloaden op één pc voor uw persoonlijke, niet-commerciële, niet-commerciële, niet-politieke, niet-netwerkgebonden weergave en gebruik, op voorwaarde dat u geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen verwijdert of wijzigt. Het voorgaande beperkte recht geeft u geen enkel eigendomsrecht op de inhoud. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, mag niets in deze Gebruikersovereenkomst worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op enige inhoud onder enig auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht (door implicatie, uitsluiting of anderszins).

 3. Handelsmerken
  De handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze Website worden weergegeven zijn eigendom van Nikko Toys Beperkt. en derden, en deze Website's trade dress is eigendom van Nikko Toys Ltd. (gezamenlijk de "Handelsmerken", die ook Inhoud vormen). Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Nikko Toys Beperkt. zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, en worden gebruikt met toestemming. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enig recht of licentie om een handelsmerk te gebruiken.

   

 4. Gebruiksbeperkingen
  De website wordt aangeboden door Nikko Toys en is bedoeld om op een veilige en plezierige manier gebruikt te worden. Gebruikers van de Website mogen dat niet doen:

 

 • Content op deze Website controleren, verzamelen of kopiëren met behulp van een robot, "bot", spider, crawler, spyware, motor, apparaat, software, extractietool of enig ander automatisch apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook;
 • Frames of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken of andere bedrijfseigen informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst of paginalay-out) toe te voegen;
 • betrokken te zijn bij activiteiten via of in verband met deze Website die minderjarigen proberen te schaden of die onwettig, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of die een recht van een derde partij schenden;
 • Pogingen om de beveiligingssystemen van de Website te omzeilen;
 • Poging om de Website te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn bedoeld door Nikko Toys, zoals bepaald door Nikko Toys naar eigen goeddunken;
 • gegevens of informatie te uploaden of in te dienen die virussen of andere computercode, corrupte bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit te onderbreken, te vernietigen of te beperken of software, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur te verstoren; of
 • Het deelnemen aan enige activiteit die de toegang van een gebruiker tot deze Website of de goede werking van deze Website belemmert. U gaat er ook mee akkoord dat u zich bij het gebruik van deze Website niet zult voordoen als een persoon of entiteit.

 1. Onderzoeken; samenwerking met de wetshandhavingsinstanties; beëindiging van het onderzoek
  Nikko Toys behoudt zich het recht voor, zonder enige beperking, om...: (a) vermoede inbreuken op de beveiliging van de Website of de informatietechnologie of andere systemen of netwerken van de Website te onderzoeken, (b) vermoede inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst te onderzoeken, (c) vermoedelijke inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst te onderzoeken, (c) wetshandhavingsinstanties te betrekken bij en samen te werken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoek naar dergelijke zaken, (d) overtreders van deze Gebruikersovereenkomst te vervolgen tot de volledige omvang van de wet, en (e) deze Website te allen tijde te staken of uw toegang tot deze Website te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens u.

 2. Privacy en veiligheidsmaatregelen
  Nikko Toys kan bepaalde informatie verzamelen om deze Website te beheren en om aan uw verzoeken te voldoen of om deelname aan bepaalde online activiteiten mogelijk te maken. Maar Nikko Toys respecteert de privacy van haar bezoekers, en is er vooral op gericht de privacy van jonge kinderen die onze site bezoeken te beschermen. We hebben een aparte Privacy Policy over hoe we met uw gegevens omgaan. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

 3. Links door u naar deze website
  U krijgt een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht om hyperlinks aan te maken naar
  deze website, zo lang als maar kan: (a) de links alleen naar de homepage van deze Website verwijzen, (b) de links alleen tekst bevatten en geen gebruik maken van afbeeldingen van handelsmerken, (c) de links en gerelateerde inhoud op uw site niet wijzen op enige verwantschap met Nikko Toys of verwarring veroorzaken bij de consument, (d) de links en gerelateerde inhoud op uw site niet weergeven Nikko Toys of haar producten of diensten in een onjuiste, misleidende, vernederende of anderszins aanstootgevende zaak, en (e) de links en gerelateerde inhoud op uw site worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 4. Koppelingen op deze website van andere websites
  Deze Website kan links bevatten van sites van derden ("Gelinkte Sites"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sites geëxploiteerd door adverteerders, licentiegevers, licentiehouders, licentiehouders en promotionele en zakelijke partners van Nikko Toys. Nikko Toys geen controle heeft over de inhoud van Linked Sites, en Nikko Toys neemt geen enkele verplichting op zich om gelinkte sites te bekijken. Nikko Toys geen gekoppelde sites, of inhoud, reclame, informatie, materialen, producten, diensten of andere items op of beschikbaar op of via deze sites onderschrijft, goedkeurt of sponsort, en Nikko Toys wijst alle aansprakelijkheid in verband hiermee af. Alle activiteiten die u onderneemt in verband met een Gelinkte Site zijn onderworpen aan het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die door de exploitant van de Gelinkte Site worden opgelegd, en Nikko Toys wijst alle aansprakelijkheid in verband hiermee af.

 5. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
  Deze Website en alle materialen op deze website worden aan U verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", ZONDER GARANTIE VAN EEN ZONDER WARANTIE VAN EIGEN GEBRUIKERD OF GEBRUIKT, INBEGRIJF, ZONDER BEPERKTE GARANTIES VAN MERCHANTABILITEIT, GEGARRANTIES VAN MERCHANTABILITEIT, BEDRAGEN VOOR EEN DEELSTELLING VAN EEN DEELSTELLING, EN NONONONON-INFRENTIEKEN.Nikko Toys GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. Nikko Toys IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE INFECTIES OF VERONTREINIGINGEN VAN UW SYSTEEM, OF VERTRAGINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF WEGLATINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE. ALS UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE RESULTEERT IN UW BEHOEFTE AAN SERVICE OF VERVANGING VAN EIGENDOMMEN, MATERIAAL, APPARATUUR, GEGEVENS OF ANDERE ITEMS, DAN Nikko Toys ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DEZE KOSTEN. ZONDER DE ALGEMENE STREKKING VAN DE VOORGAANDE ZINNEN TE BEPERKEN, MAG IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, HET VOLGENDE WORDEN GEDAAN Nikko Toys AANSPRAKELIJK TE ZIJN VOOR ALLE DIRECTE, INCIDENTELE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. BEHOUDEN WIJ ONS VERDER HET RECHT VOOR OM, UITSLUITEND NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, DE SITE OP ELK MOMENT EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN EN/OF TE BEËINDIGEN. DE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN ONZE OVEREENKOMST OM DEZE WEBSITE AAN U TE VERSTREKKEN. Houd er rekening mee dat sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. De website kan technische onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten, en uw gebruik van en surfen op deze website is op uw eigen risico.

 6. Schadeloosstelling
  U gaat ermee akkoord om te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te maken... Nikko Toys (waaronder Nikko Toys(met inbegrip van redelijke advocatenkosten) wegens een claim, rechtszaak, actie, eis of procedure tegen een dergelijke partij, of wegens het onderzoek, de verdediging of de schikking ervan, die in verband met uw gebruik van deze Website is ontstaan. U zult uw uiterste best doen om met ons samen te werken bij de verdediging van een claim. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van een zaak op ons te nemen, die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u.

 7. Algemene bepalingen
  Deze Gebruikersovereenkomst bevat de volledige overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot uw gebruik van de Website. Indien een bepaling van deze Gebruikersovereenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan wordt deze bepaling geacht gescheiden te zijn van deze Gebruikersovereenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong, zonder uitvoering te geven aan enige principes van wetsconflicten. U gaat ermee akkoord dat een rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruikersovereenkomst alleen wordt ingediend op het grondgebied van Hongkong en u stemt ermee in en onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op het procederen over een dergelijke rechtsvordering.

De voorgaande bepalingen van dit lid zijn niet van toepassing op juridische stappen die worden ondernomen door Nikko Toys om schadevergoeding te vorderen voor, of een gerechtelijk bevel te eisen in verband met enig verlies, kosten of schade (of enig potentieel verlies, kosten of schade) met betrekking tot deze Website, enige Inhoud, Nikko Toysoperaties, en/of Nikko Toysproducten of diensten die door uw handelen of nalaten worden veroorzaakt.

Nikko Toys mag, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan enig aspect van deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Inhoud, alle activiteiten die beschikbaar zijn op deze Website, en alle producten of diensten die via deze Website worden aangeboden. Nikko Toys kan ook, naar eigen goeddunken, deze Gebruikersovereenkomst herzien door dit document bij te werken of te herzien, waarbij de herziene voorwaarden van kracht worden vanaf de datum van publicatie. Het voortgezet gebruik van deze Website na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Scroll naar boven